3220 N. 135th Ave, Avondale AZ

3220 N. 135th Ave, Avondale AZ